přeskočit k navigaci »

úvod > nominace > Průběh a stav nominace

Průběh a stav nominace

Návrh na zapsání význačných evropských lázeňských měst na Seznam světového dědictví UNESCO

 • V listopadu 2006 v návaznosti na dokončení Koncepce podpory památkové péče v Karlovarském kraji nechal Karlovarský kraj zpracovat odborné posouzení historických center měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně – tzv.malý pasport, který byl předložen na MK spolu s žádostí na zařazení této nominace na tzv. Indikativní seznam lokalit, podle něhož bude Česká republika předkládat v dalších letech nominace nejvýznamnějších památek České republiky na Seznam světového dědictví UNESCO, což se ještě v listopadu stalo.
 • V březnu 2007 byla tato nominace předána prostřednictvím MZV do ústředí UNESCO v Paříži.
 • V roce 2009 pokračovaly aktivity Karlovarského kraje – vedle vydání čtyř publikací bylo nejvýznamnější uspořádání mezinárodní konference s podtitulem téma "Význam ochrany kulturního a přírodního dědictví měst Lázeňského trojúhelníku pro zachování a udržitelný rozvoj lázeňství a cestovního ruchu v souvislosti s nominací na Seznam světového dědictví UNESCO"- její závěry potvrdily hodnoty našich měst a byla iniciována myšlenka transformace národní nominace na sériovou nadnárodní nominaci.
 • V roce 2010 zpracoval Národní památkový ústav srovnávací analýzu světového lázeňského dědictví a byla vytipována další evropská lázeňská města k možné nominaci na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.
 • Od roku 2011 se do procesu zapojilo Město Karlovy Vary s tím, že došlo k dohodě, že města nadále počítají s pokračováním role kraje jako koordinátora celého procesu, kterou měl od počátku jako iniciátor myšlenky nominace. Město Karlovy Vary bude plnit úlohu leadera nominovaných měst, jejichž spolupráce bude v blízké budoucnosti potvrzena založením svazku obcí. Do české části nominace byly zahrnuty Lázně Luhačovice.
 • V lednu 2011 v Paříži - ustanovení Řídící skupiny starostů (Mayor’s Steering Group, předsedou primátor Mgr. Petr Kulhánek), tvořená primátory a starosty těchto lázní sdružených pod pracovním názvem The Great Spas of Europe. Členy skupiny se stala města ZLT a Luhačovice, dále Baden Baden a Wiesbaden, Montecatini Terme a belgické Spa, od března roku 2012 Vichy, Bath a Bad Kissingen, od září Bad Ems, Bad Pyrmont a Bad Homburg, od května 2014 Baden u Vídně a Bad Ischl – 16 měst.
 • V únoru 2012 byla v Karlových Varech ustavena Mezinárodní skupina expertů (International Expert Group) jako poradní orgán skupiny starostů pro řešení odborných otázek (v roce 2014 byla její činnost vzhledem k postupu procesu pozastavena). Jako nejvhodnější se ukázala možnost spojení jednotlivých evropských lázeňských lokalit do přeshraniční sériové nominace. Dalšími možnými kandidáty v rámci nadnárodní sériové nominace jsou města Baden-Baden, Spa, Vichy, Bath nebo Montecatini Terme. Bylo dohodnuto, že bude realizována nadnárodní sériová nominace zatím s pracovním názvem "Významné evropské lázně 19. století".
 • Na konci roku 2013 byla vytvořena oficiální struktura pro přípravu nominační dokumentace. Nejvyšším orgánem se stala Mezinárodní řídící skupina (International Steering Group), vedená zástupcem Ministerstva kultury České republiky, jejímiž dalšími členy jsou zástupci jednotlivých států, resp. národních ministerstev. Této skupině je podřízena Mezinárodní pracovní skupina (International Working Group), vedená českým koordinátorem, členy jsou národní koordinátoři. Jejím hlavním úkolem je zajištění zpracování nominační dokumentace.
 • V roce 2014 byl připraven Formulář 2B, tzv. malý pasport, který byl odeslán každým státem individuálně do Centra světového dědictví v Paříži.
 • Během roku 2015 byly zpracovávány odborné podklady pro rozhodnutí o konečném složení nominace.
 • V dubnu roku 2016 na jednání Mezinárodní řídící skupiny v Praze bylo rozhodnuto o konečném složení nominace, kterou bude tvořit 11 lázeňských měst - Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, Baden u Vídně, Bath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Montecatini Terme, Spa a Vichy. Zároveň bylo zúčastněnými státy vysloveno přání předložit nominaci Centru světového dědictví v lednu 2018.

Výhody zápisu na seznamu světového dědictví UNESCO

 • Být na Seznamu světového dědictví je především otázkou prestiže, deklarováním úcty k dochovanému dědictví a příslibem té které země, že lokalitu hodlá v celosvětovém zájmu chránit a předat dalším generacím. Nominace je dobrovolná a o to více je získaný statut světové památky morálně zavazující.
 • Hlavní zisk z případného úspěchu je prestižní status památky, jeho získání je mezinárodní uznání kvality místa právě i z hlediska schopnosti a managementu, kvalit služeb pro návštěvníky, obecného pořádku.
 • Ekonomické využití této devizy je pak samozřejmě v rukou dotčených míst.
 • Zcela nepochybný je význam pro rozvoj cestovního ruchu. Toto dokazují statistiky návštěvnosti míst, která jsou již na Seznamu UNESCO. Multiplikační efekt směrem k rozvoji služeb a infrastruktury v oblasti CR se tímto umocňuje.
 • V případě zápisu Západočeského lázeňského trojúhelníku se tento efekt projeví i v regionu, resp. v území, která daná města vymezují. Města od sebe nejsou příliš vzdálena, jejich pomyslná spojnice vymezuje území ve tvaru charakteristického trojúhelníku. Tímto územím na cestě "z města do města" musí návštěvníci projet a navštívit i jiné lokality a zajímavé cíle.
 • Další výhodou je, že rozsah zapsané památky vybízí k více než jednodenním zájezdům a návštěvám, čímž se zvyšuje.

Povinnosti vyplývající ze zápisu na seznam světového dědictví UNESCO

 • V Úmluvě o ochraně světového dědictví z roku 1972 je v čl. 1 uvedeno, že jednotlivé státy by samy měly vyhledávat zajímavá a ojedinělá místa a poté podporovat jejich nominaci. Z povahy této Úmluvy (na jejímž základě se uvedený Seznam sestavuje) jako mezistátní dohody vyplývá, že se k ochraně a péči zavazuje stát. V praxi to však samozřejmě předpokládá aktivní a vstřícný přístup celé společnosti – tedy nejen centra, ale i orgánů místní správy a samosprávy a jednotlivců. Je na každé zemi, jak bude úspěšná ve formulování a naplňování opatření, která mají směřovat k ochraně, zachování a prezentaci dědictví, nacházejícího se na jejím území.
 • "Ochrana UNESCO" nevnáší další právní předpis do existujících principů ochrany, znamená spíše uznání UNESCO v tom smyslu, že ochrana na státní úrovni je dostatečná a funkční. Obnova kulturních památek a dalších objektů na vymezených územích by se z hlediska státní památkové péče řídila stávajícími platnými právními předpisy – zejména zněním zákona č.20/1987 sb., o státní památkové péči, Vyhlášek o prohlášení center měst za památkové zóny (Karlovy Vary a Mariánské Lázně) a textem Nařízení vlády o prohlášení za památkovou rezervaci (Františkovy Lázně).
 • Po případném zápisu probíhá o kontrola světových památek, a to dvěma formami – tzv. ad hoc monitoring – v případě podnětu, který Centrum světového dědictví získá buď od jednotlivců, sdružení nebo přímo na žádost členského státu o konzultaci. Takový monitoring je buď pouze korespondenční, se zodpovězením dotazů či přímo s vysláním experta. Takový postup je také doporučován v případě většího stavebního záměru ve světové památce či jejím ochranném pásmu. Osvědčuje se i princip zapojením expertů UNESCO do hodnocení soutěží v takových projektech.
 • Druhý typ je tzv. periodických monitoring, který probíhá pravidelně v 6letých cyklech podle světových regionů. Pro tento účel jsou o světových památkách připravovány jednotně strukturované zprávy. V ČR je tímto průběžným úkolem monitoringu pověřen NPÚ. Připravené zprávy jsou s dotčenými správci památek či měst konzultovány a řada údajů je připravena v přímé součinnosti.
 
 
 

SpaArch

Habrová 1445
363 01 Ostrov

Tel.: +420 123 456 789
E-mail: info@spaarch.cz